REGULAMENTUL PRIVIND PRELUCRAREA INFORMAȚIILOR CE CONȚIN DATE CU CARACTER PERSONAL ÎN SISTEMTUL DE EVIDENȚĂ A MAGAZINULUI ON-LINE WWW.SELIA.MD

I.             DISPOZIŢII GENERALE

1.1.       Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal sistemul de evidență magazinul on-line SELIA.MD  (în continuare Regulament) este elaborat în vederea implementării în cadrul INFORMATOR S.R.L. (în continuare - Companie) - a prevederilor Legii nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Legii contabilității nr. 113 din 27 aprilie 2007 și a Cerințelor faţă de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 14 decembrie 2010, precum și întru respectarea prevederilor art. 91 - 94 ale Codului muncii al Republicii Moldova.

1.2.       Prezentul Regulament reglementează condițiile generale și cerințele față de prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienților/consumatorilor și ale potențialilor clienți/consumatori ai magazinului on-line www.selia.md.

1.3.       www.selia.md este deținut și administrat de Informator S.R.L.,  IDNO 1016600009791, sediul: Republica Moldova, Chișinău, MD2009, str. A. Sciussev 81/1.

II.            DEFINIȚII

 • Utilizator – orice persoană care vizitează site-ul www.selia.md
 • Client – persoană fizică / persoană juridică ce efectuează o Comandă. 
 • Comandă - un document electronic ce intervine ca forma de comunicare între Companie și Client prin care Clientul își exprimă intenția de a achiziționa anumite produse și servicii și să facă plata acestora. 

III.          SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

3.1.       Prelucrarea datelor cu caracter personal conținute în sistemul de evidență magazin on-line www.selia.md se efectuează în scop de:

 • gestiune economico-financiare sau administrativă a Companiei
 • prospectare comercială / marketing direct
 • creare și administrare a contului în cadrul platformei SELIA;
 • prelucrare a comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
 • soluționare a anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
 • returnare a produselor conform prevederilor legale;
 • rambursare a contravalorii produselor conform prevederilor legale;
 • asigurare a serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările clienților/consumatorilor și ale potențialilor clienți/consumatori cu privire la comenzi sau la bunurile și serviciile SELIA sau ale partenerilor din SELIA Marketplace.
 • informarea clienților privind situația contului lor.

3.2.       În cadrul sistemului de evidență magazin on-line www.selia.md, la crearea contului personal, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: 

 • numele, prenumele și patronimicul;  
 • e-mail
 • telefon mobil
 • telefon
 • data şi locul naşterii
 • porecla/pseudonimul
 • formare profesională - diplome- studii
 • adresa (domiciliului/reşedinţei)

3.3.       Datele cu caracter personal indicate în pct.2.2. sunt furnizate de către Client la necesitate.

3.4.       La crearea unui cont personal pe platforma www.selia.md, Clientului i se oferă și posibilitatea de  înregistrare prin contul de Facebook sau Google al Clientului. Dacă Clientul optează pentru una dintre aceste variante, va fi direcționat către o pagină administrată de Facebook Inc / Google LLC, unde Clientul va fi informat cu privire la transferul datelor Clientului către www.selia.md. Pentru a consulta politicile de confidențialitate Facebook, respectiv Google, folosind următoarele link-uri:

3.5.       La plasarea de către Client a unei comenzi sunt prelucrate următoarele date personale:

 • numele, prenumele și patronimicul;  
 • telefon mobil
 • telefon/fax
 • datele cardului bancar - de către bancă

3.6.       Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării Comenzilor. 

3.7.       Datele cu caracter personal ce fac obiectul reglementării prezentului Regulament vor fi stocate astfel încât să permită identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesară realizării scopurilor în care datele sunt prelucrate, iar la expirarea termenului respectiv, înregistrările se vor distruge/șterge, în funcție de suportul pe care  au fost efectuate. În cazul obligațiilor expres prevăzute de lege acestea pot rămâne la păstrare primind statut de document de arhivă.

3.8.       Atunci când un Utilizator își creează un cont pe www.selia.md, va primi comunicări comerciale din partea www.selia.mddoar în măsura în care și-a dat consimțământul expres, selectând opțiunea corespunzătoare. 

3.9.       Completarea de către Utilizatori a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiționată ca ulterior aceste date să fie incluse în baza de date a www.selia.md și cu utilizarea și prelucrarea de către www.selia.md, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea activităților enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de servicii de marketing, curierat, servicii de plata / bancare. 

3.10.    Orice utilizare a datelor cu caracter personal în alte scopuri decât cele menționate mai sus este interzisă. 

IV.          DREPTURILE SUBIECŢILOR DATELOR CU CARACTER PERSONAL

4.1.       Compania, în calitate de operator de date cu caracter personal, garantează respectarea drepturilor privind protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate. 

4.2.       În conformitate cu principiile de protecție a datelor cu caracter personal, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi: la informare, de acces la date, de intervenție, de opoziție asupra datelor cu caracter personal ce-i vizează, precum și dreptul de a se adresa în justiție.

4.3.       Clienții au dreptul de a solicita ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate si datate, înaintată către adresele indicate în prezentul Regulament.

4.4.       Toate persoanele implicate în activitatea de administrare și/sau prelucrare a informațiilor vor respecta procedura de acces la datele cu caracter personal.

V.           MĂSURILE DE PROTECŢIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ÎN SISTEMUL DE EVIDENȚĂ CONTABILĂ

5.1.       Accesul fizic la mijloacele de reprezentare a informației preluate din sistemul de evidență www.selia.md  este blocat împotriva vizualizării de către persoane neautorizate. 

5.2.       Măsurile de protecție a datelor cu caracter personal, prelucrate în sistemul de evidență www.selia.md, se înfăptuiesc ținând cont de necesitatea asigurării confidențialității și integrității acestora, prin protecție în formă electronică.

5.3.       Amplasarea sistemului de evidență www.selia.md răspunde necesității asigurării securității acestora contra accesului nesancționat, furturilor, incendiilor, inundațiilor şi altor posibile riscuri. 

5.4.       Controlul instalării şi scoaterii componentelor TI: se efectuează controlul şi evidenţa instalării şi scoaterii mijloacelor de program, mijloacelor tehnice şi celor tehnice de program, utilizate în cadrul sistemului de evidență www.selia.md. La expirarea termenului de păstrare, informaţiile, care conţin date cu caracter personal şi care se conţin pe purtătorii de informaţii, se distrug. 

VI.          RESPONSABIL DE PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice cerere privind datele personale poate fi expediată prin următoarele mijloace:

 • prin e-mail la adresa: [email protected] sau
 • prin poștă sau curier la adresa Republica Moldova, Chișinău, MD2009, str. M. Kogălniceanu 51/1  – cu mențiunea în atenția Responsabilului SELIA cu protecția datelor.
 • Datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:
 • Centrul National pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 
 • MD-2004, mun. Chisinau, str. Serghei Lazo, 48
 • Telefon: +37322811807 sau +37322811801;
 • E-mail: [email protected]

 

VII.        DISPOZIŢII FINALE

7.1.       Prezentul Regulament este revizuit şi ulterior aprobat de către conducerea companiei periodic, însă cel puțin o dată în an, precum și la necesitate. 

7.2.       Prezentul Regulament se completează cu prevederile legislației în vigoare. 

7.3.       Regulamentul este adus la cunoștința angajaților contra semnăturii.

7.4.       Modificarea şi completarea prezentului Regulament se face în modul stabilit pentru aprobarea lui.